Webstatuut

Redactieformule en taakomschrijving Dominicus Website

Beheer

De website www.dominicusgemeente.nl die tevens als domeinnaam is geregistreerd, is eigendom van de gelijknamige Dominicusgemeente, gevestigd aan de Spuistraat 12 te Amsterdam. Zowel het beheer van de website als de daarop aangeboden informatie vallen onder verantwoordelijkheid en toezicht van het bestuur van de Dominicusgemeente (c.q. de Beleidsraad).

Doelstelling

De website is ontwikkeld en vormgegeven met als doel het gemeenteleven van de Dominicusgemeente te ondersteunen. Verder dient de site de uitwisseling van informatie over activiteiten binnen de kerkgemeente en de communicatie met andere, met haar verwante organisaties. Dit wordt verwezenlijkt door belangstellenden binnen en buiten de gemeente te informeren over:

  • de oorsprong en het specifieke karakter van de Dominicusgemeente;
  • opinies en activiteiten binnen de gemeente;
  • ontwikkelingen in het netwerk van organisaties waarmee de Dominicus contacten onderhoudt.

Benoeming

De inhoud van de site wordt samengesteld en beheerd door een webredactie, die eveneens verantwoordelijk is voor het technisch beheer en de webhosting. De voorzitter van de redactie wordt benoemd door de Beleidsraad voor een periode van vier jaar. Hij selecteert in samenspraak met de Beleidsraad de overige redactieleden, waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige en slagvaardige bezetting.

Autonoom

Waar het de concrete inhoud van de site betreft, ligt de verantwoordelijkheid primair bij de redactie. Zij is autonoom in de selectie van de geboden informatie en opiniŽrende bijdragen die binnen daarvoor bestemde redactionele rubrieken verschijnen. De redactie maakt haar eigen afwegingen over de relevantie en de legitimiteit van de aangeboden informatie. Daarbij wordt de nodige zorgvuldigheid betracht met betrekking tot individuen of groepen van personen.

Zorgvuldigheid

Bepaalde rubrieken op de site hebben een opiniŽrend karakter, waarin ook ruimte wordt gegeven aan visies van personen of organisaties van buiten de Dominicusgemeente. De redactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitspraken of stellingnames van derden, die overigens altijd met bronvermelding worden geplaatst. Wanneer dit functioneel en mogelijk is zal hoor en wederhoor worden toegepast, met name wanneer het opiniŽrende teksten betreft die de positie van anderen raakt. Uitingen waarvan vooraf aannemelijk is dat ze personen kunnen schaden of kwetsen, worden door de redactie geweerd. De redactie is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites, waarheen bepaalde links op de Dominicus website verwijzen.

Geschillen

De redactieformule van de site, waarin vorm en inhoud alleen op hoofdlijnen zijn geformuleerd, wordt door de redactie en de Beleidsraad in gezamenlijk overleg vastgesteld en periodiek geŽvalueerd. Op verzoek van de Beleidsraad zal de redactie haar toelichting geven op gemaakte keuzes met betrekking tot de vorm en inhoud van de site. In het geval dat bij een geschil van mening geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de redactie en de Beleidsraad, behoudt de laatste zich het recht voor om de redactie een aanwijzing te geven. Bij een voortdurend conflict kan het bestuur van de Dominicusgemeente er toe overgaan om de redactie als geheel of ťťn van de redactieleden uit hun (vrijwillige) functie te ontheffen.

Begroting

De redactie stelt jaarlijks een begroting op, waarin de geraamde uitgaven voor het technisch beheer en kosten die verband houden met ontwerp en informatiegaring worden gepresenteerd en toegelicht. Deze begroting wordt ingediend bij de Commissie van Beheer, en uiteindelijk goedgekeurd door de Beleidsraad, die beslist over de omvang van het budget voor de website. Na afsluiting van het jaar worden de gedane uitgaven en de exploitatie bij de Commissie van Beheer in een financieel verslag verantwoord.

Taakafbakening

De Dominicus website staat los van de Dominicuskrant, die eveneens onder verantwoordelijkheid van de Dominicusgemeente verschijnt. Deze verschijningsvormen zijn complementair; overlap in functie en inhoud wordt zo veel mogelijk gemeden. De redactie van de website zal praktische vormen van samenwerking met de Dominicuskrant nastreven, en in geen geval de positie van de krant schaden. In geval van een eventueel strijdig belang - bijvoorbeeld in geval van een gepland interview of elkaar overlappende rubrieken - zullen beide redacties in goed overleg een oplossing zoeken.