Welkom arrow Activiteiten arrow Diaconaat
 
Welkom
Liturgie
Pastoraat
Koor
Activiteiten
Open Huis
Boekentafel
Jongeren
Kinderen
Gemeente
Externe betrekkingen
Gebouw
Steun de Dominicus in 2012
Foto's
- - - - - - -
Is de toekomst in onze hand?
Inhoud Dominicuskrant
Nieuws & mededelingen
Dienstenserie
Vroegere Dienstenserie
Contact en info
Links
- - - - - - -
Login
 
De Dominicus helpt - U / jij ook? Afdrukken E-mail

De Werkgroep Diaconaat van de Dominicusgemeente coördineert o.a. de volgende activiteiten:

ImageOpen huis
In de Dominicus is het ‘Open Huis’ op Eerste Kerstdag een jarenlange traditie. In de kerk is er een daverende feestdag en iedereen is welkom. Er is muziek, er zijn creatieve activiteiten, er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en als hoogtepunt is er voor alle gasten een gratis kerstdiner.
De voorbereidingen starten al in november en voor de uitvoerende werkzaamheden zijn elk jaar zo’n 150 vrijwilligers nodig: gastvrouwen en gastheren, mensen die bedienen, mensen voor garderobe en ehbo, inrichters en opruimers, sjouwers, voorbereiders en zo meer.
De contactpersonen voor het ‘Open Huis’ zijn Arie Voordouw (023 524 20 70 of 06 16 47 41 76) en Bianca Beens (023 534 73 37 of 06 21 64 89 18).
Een financiële bijdrage is van harte welkom op giro 4885050, ten name van Open Huis Dominicusgemeente Amsterdam.

De Wereldwinkel
In de Dominicuskerk is een aparte plek ingeruimd voor de verkoop van ‘eerlijk betaalde’ producten uit Derde Wereldlanden. We zijn ons bewust van het feit dat de rijkdommen van deze aarde ongelijk verdeeld zijn over de mensen. Wij willen een bijdrage leveren aan de onafhankelijkheid van de procucenten door deze producten in onze wereldwinkel te verkopen. Vrijwilligers runnen onze wereldwinkel, die vóór en na elke zondagse viering open is. De gehele winst gaat naar projecten in de Derde Wereld.
De contactpersoon is Adriaan v.d. Bosch (06 72 44 47 53).

De Taalgroep Dominicus
Wij zijn een groep van ongeveer tien vrijwilligers met gevoel voor taal en voor mensen die hulp nodig hebben. Wij geven lessen Nederlands aan vreemdelingen, zoals asielzoekers en ongedocumenteerden. Dat doen wij elke vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. Wij geven les op diverse niveaus.
Onze doelgroep bestaat uit buitenlanders zonder of met heel weinig inkomen. Onze voorwaarden zijn verder, dat de leerlingen een begeleidende instantie hebben. Voorts willen we dat onze cursisten de lessen trouw en met inzet volgen.
Wij geven géén sociale, juridische of economische ondersteuning. Daarvoor ontbreken ons de kennis en de middelen. We zien deze vormen van hulp als taken van de begeleidende organisatie.
De Dominicusgemeente stelt gratis de zalen van de pastorie ter beschikking. De leermiddelen worden gefinancierd uit donaties en collectes.
De Taalgroep Dominicus start drie maal per jaar een nieuwe cursus op de eerste vrijdagen van januari, mei en september.
Voor informatie over onze Taalgroep of aanmelding van cursisten door contactpersonen van hulpverlenende organisaties zijn wij bereikbaar via:
email:
vernooij-jos@kpnmail.nl
mobiel: 06-51219655.
De Taalgroep Dominicus is u erkentelijk voor uw financiële steun op ING gironummer 6933601 van Diaconaat Dominicusgemeente onder vermelding van 'taallessen'.
Geen mens is illegaal.

De Werkgroep Solidariteit
De Werkgroep Solidariteit moedigt bezoekers van de Dominicusgemeente aan te oefenen in delen met elkaar.
Zij organiseert ieder jaar vier acties: ‘Boekenbonnen’, ‘Vakantiegeld’, ‘Cursussen en clubs’ en ‘Eindejaars Extra’. 
Daarnaast kan op het Solidariteitsfonds een beroep worden gedaan bij noodzakelijke uitgaven die de financiële draagkracht te boven gaan.
Voor bijdragen – regelmatige en incidentele – heeft het fonds een eigen gironummer: 22 49 28 ten name van Solidariteitsfonds Dominicusgemeente Amsterdam.
Contactpersonen zijn: Corrie Nelis (020 623 15 07), Marijke Wieringa (020 614 49 24) en Betsie Wessendorp (020 697 21 28).

Collecten
Maandelijks is er in de zondagse viering een collecte voor doelen buiten de Dominicusgemeente. Projecten in binnenland (bij voorkeur binnen de regio Amsterdam) en buitenland kunnen worden aangemeld bij de Collectencommissie. Projecten dienen kleinschalig te zijn en een collectieve en duidelijk omschreven bestemming te hebben. De projecten ontvangen géén of minimale subsidies van overheden.
Contactpersoon voor de Collecten-commissie is Dick Manten
(020 676 11 64). Aanvragen voor collecten gaan uitsluitend schriftelijk naar het Secretariaat van de Dominicus, ter attentie van de Collectencommissie of via email :
dickmanten@hotmail.com 

Project Thuislozen
Een aantal gemeenteleden van de Dominicus is als vrijwilliger actief in De Kloof. Dit is een opvangcentrum aan de Kloveniersburgwal 95. Dagelijks komen daar tientallen dak- en thuislozen voor dagopvang, kledingruil en een douche.
Elk jaar is er op een zondag in november in de Dominicus een kledinginzameling ten behoeve van de mensen die De Kloof bezoeken. Contactpersoon is Emmy Marée (020 644 73 79).

Amnesty International
Drie à vier maal per jaar is er na de dienst gelegenheid om geadresseerde brieven te verkrijgen. Door deze te versturen vragen we aandacht bij autoriteiten voor de situatie en/of vrijlating van gewetensgevangenen.
Daarnaast is er de Kerstgroetenaktie.
Tevens is er de mogelijkheid Amnesty-artikelen te verkrijgen.
Contactpersoon: Willy Sepers,
wjwsepers@xs4all.nl 

Begeleiding van gedetineerden
Er valt – zowel mentaal als zakelijk – veel op een rijtje te zetten als je uit de gevangenis wordt ontslagen. Dan ben je blij met de steun van iemand, die je praktisch terzijde staat, maar zeker ook een luisterend oor biedt. Zo’n ‘buddy’ kan trouwens ook bij je op bezoek komen als je ‘nog zit’.
De landelijke interkerkelijke Stichting Exodus brengt ook kinderen van gedetineerden bij hun ouders voor een bezoek en zorgt soms voor kleding.
Belangstelling? Contactpersoon is Tineke Kabel. Via email:
clemka@xs4all.nl 

De Werkgroep Diaconaat coördineert en bevordert diaconale activiteiten in de Dominicus. Met ideeën, opmerkingen of vragen kunt u terecht bij de leden: Ton van Dam (0251 65 47 62);
Lea D’hont (020 785 61 62); Jos Simis (0299 42 64 84) of Kees Sluis (020 600 06 35)

Werkgroep Diaconaat Dominicus
Gironummer: 693 36 01 onder vermelding van: Diaconaat Dominicus

 
 
 

-----------------------------------

Volgende dienst
19 Nov 11:11
Kijk voor actuele informatie alstublieft op onze nieuwe website: www.DominicusAmsterdam.nl
-----------------------------------

Recente overwegingen
Lessen voor levenden - Mirjam Wolthuis
Hilde Domin, dichteres van de ballingschap - Kees Kok
Dorothee Sölle - Colet van der Ven
-----------------------------------

Laatst bijgewerkt (selectie)
-----------------------------------